Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Třídní učitel - Monika JanÍková

 1.A

Žáci dokončí úkoly v učebnici Pojď si hrát.

Procvičují čtení velkých tiskacích písmen A,E, I, O, U.

Uvolňovací cviky v sešitě.

Procvičování psaní číslic 1,2,3,4.

Sčítání a odčítání v oboru do čtyř.

Porovnávání číslic větší, menší.

Naučit se básničku o podzimu.