Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

Koncepce vzdělávání školy ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí

Naším mottem je: Výchova slušného člověka!

Naše škola má již více než stoletou tradici, na které si zakládáme a snažíme se na ni nadále navazovat.

Jedna z priorit, kterou se snažíme budovat, se zakládá na faktu, že jsme škola ve Valašském Meziříčí, tedy v srdci Valašska! A chceme, aby si naši studenti byli vědomi toho, odkud pocházejí a kde žijí. Aby neztratili kontakt s bohatou kulturou a tradicemi našeho krásného a výjimečného kraje.

 Náš školní vzdělávací program klade mimo jiné důraz také na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Chceme samozřejmě, aby si  naši žáci osvojili během studia všechny společenskovědní poznatky v rámci osnov a rámcového vzdělávacího programu, ale také klademe důraz na rozvoj fyzického fondu dítěte a jeho vztahu nejen k vědám, ale také k praktickým dovednostem různorodého zaměření, řemeslům a v neposlední řadě také vztahu k přírodě. Podporujeme environmentální výchovu dítěte.  Jakým způsobem tuto vizi naplňujeme?

-          Máme velice dobře vybaveny učebny dřevodílen i výtvarné dílny (rozvoj řemesel, příprava na zaměstnání, snaha o podporu také estetického cítění  dítěte)

-          Disponujeme keramickou dílnou s keramickou pecí a hrnčířskými kruhy (rozvoj jemné motoriky, citu, trpělivosti, umu v tomto krásném odvětví)

-          V areálu školy budujeme malou botanickou zahradu určenou nejen k relaxaci a odpočinku, ale také ke vzdělávání  (o přírodě se jen neučíme, učení prožíváme)

-          V respiriu školy budujeme malý zoodvorek pro ovečky a kozy kamerunské  (snaha rozvíjet v dítěti vztah k zodpovědnosti k někomu, něčemu)

-          V průběhu roku studenti navštěvují nejen burzy středních škol a učilišť, ale také přímo výrobny různorodých odvětví: kovář, truhlář, pekař, řezník, veterinář… (rozhodování na základě zkušeností přímo z vlastní praxe)

-          Náš školní stravovací systém letos začne s pilotním  programem Zdravá škola, který podporuje nejen zdravé stravování, ale také přípravu pokrmu od regionálních, kvalitních a prověřených malovýrobců a dodavatelů. (nejen hrdost na svůj kraj a podpora výrobků z našich luhů a hájů, ale také výchova ke zdravým stravovacím návykům, snaha o prevenci chorob a příznaků obezity u dětí)

To vše proto, aby děti nebyly  úplně odtrženy od života a věcí, které jsou s naším krajem odedávna spojeny a které naopak v dnešním světě, který klade důraz na regionální jedinečnost a výjimečnost, mají budoucnost. Rádi bychom, aby si děti uvědomily, co vše je potřeba k vypěstování a zpracování plodin před tím, než se dostanou již hotové na jejich stůl. V různých předmětech bychom tak chtěli na našich pozemcích pěstovat a následně v dobře vybavené cvičné kuchyní zpracovávat například: obilniny, luštěniny, ovoce apod.

K přednostem naší školy dále patří:

-          Nízké počty žáků ve třídách (pohybují se od 12 do 20 žáků) můžeme proto opravdově realizovat individuální přístup k žákům ve výuce

-          Naše škola disponuje největším počtem pedagogických asistentů v kraji a také proto se nám daří efektivně pomáhat i dětem se speciálními výukovými potřebami

Kromě tohoto směru nezaostáváme samozřejmě ani ve vybavenosti v technickém, moderním multimediálním směru.

-          Škola je plně digitalizována.

-          Máme multimediální učebnu

-          Vybavenost školy interaktivním výukovým softwarem

-          Projekční tabule ve všech odborných učebnách a dostatečná hodinová podpora v učebních plánech pro informační a digitální technologie jsou samozřejmostí

Novinkou v letošním roce je také spolupráce s firmou zabývající se jazykovým vzděláváním dětí a dospělých, a to od předškolních dětí až po kolektivy firem a jejich managerů. Lektoři jsou nositelé mezinárodních certifikací, spolupracují s rodilými mluvčími a zároveň jsou pedagogové naší školy.  Prosazují individuální přístup ke klientům a volí vždy co nejoptimálnější metody a formy výuky uzpůsobené věku a potřebám klientů.

Firma sídlí v naší škole a nabízí tak zvýhodněné podmínky pro mimoškolní výuku jak našich studentů, tak jejich rodičů či dokonce prarodičů.

Postaráme se také o Vaše děti mimo vyučování. Disponujeme krásnou družinou, spolupracujeme s organizacemi, které rovněž sídlí v naší škole a nabízejí pestré služby od doučování dětí až po tvorbu programu pro jejich volný čas!

Naším cílem a vizí je produkovat všestranně vybavené žáky, kteří si již na tomto základním stupni vzdělání budou moci vyzkoušet různé studijní směry a být tak zavčas připraveni na jedno z nejdůležitějších  životních rozhodnutí související s otázkami:

Co mě baví? V čem jsem dobrý? Jak být úspěšný a spokojený?

Tedy - čím bych chtěl v životě býti???

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu  jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“ – Tomáš Garrigue Masaryk