Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

Vážení rodiče,

Vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Posláním školní družiny je péče o děti před a po vyučováním. Náplň práce je řízena celoročním plánem, do kterého jsou zahrnuty činnosti, při kterých si mají děti odpočinout, zrekreovat se a nabýt dalších poznatků a vědomostí. Za kolektiv vychovatelek se těšíme na spolupráci

Bc. Renata Kovářová 

Vedoucí vychovatelka

Informace pro rodiče

Organizace ŠD

Ranní provoz školní družiny zajišťuje jedno oddělení od 6:00 do 7:40 v pavilonu U1 v přízemí. Děti prvních tříd jsou odvedeni p. vychovatelkou na vyučování.

Odpolední provoz je od11:35 do 16:00 hodin.

  1. Oddělení  (pavilon U1. přízemí) 

Vychovatelka Bc. Renata Kovářová 

  1. Oddělení   (pavilon U1. přízemí) 

Vychovatelka Bc. Radka Skýpalová

  1. Oddělení  (pavilon U1. přízemí) 

Vychovatelka Lucie Svorníková

  1. Oddělení  (pavilon U2. přízemí) 

Vychovatelka Kristýna Zámečníková

Činnost družiny je určená pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné docházce. Přednostně žáci 1.- 3. tříd. do výše naplnění kapacity ŠD.

Přihlášení dítěte probíhá písemně, vyplněním a odevzdáním zápisního lístku.

Měsíční poplatek za družinu je 250 Kč. Platba na účet probíhá dvakrát ročně a to za období září až prosinec ve výši 1000 Kč a za období leden až červen ve výši 1500Kč.

Číslo účtu je 34936851/0100. Každé dítě má přidělený variabilní symbol. 

Ve výjimečných případech je možné uhradit platbu v hotovosti k rukám vychovatelky.

Obecné informace

Klademe velký důraz na to, aby si děti po vyučování odpočinuly. Zregenerovaly síly a smysluplně využily volný čas. Což je velmi důležité pro jejich psychohygienu. Usilujeme o to, abychom podporovali zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj vašich dětí. Zajišťuje dětem po vyučování volnočasové aktivity, podporujeme spontánní aktivity dětí. Pro děti máme připravené zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti. Pravidelně s dětmi trávíme čas venku, kdy využíváme školní hřiště a atrium školy. Za špatného počasí využíváme tělocvičnu školy a vnitřní prostory, které nám nabízí pingpongové stoly, mini fotbálky a klavír. Věnujeme se také výtvarně pracovním činnostem. 

Děti navštěvující školní družinu jsou rozděleny do čtyř oddělení, která mají maximální kapacitu 26 žáků. O každé oddělení se stará jedna z vychovatelek, která v souladu s doporučenými činnostmi připravuje týdenní program.

Vnitřní řád školní družiny odkaz