Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Provozní doba:

- ranní provoz začíná v 6.15 hod., žáci přicházejí bočním vchodem od školního hřiště. V šatně si odloží své věci a přijdou na oddělení. Vychovatelka odvádí žáky na vyučování v 7.40 hod.
- odpolední provoz končí v 16.00 hod.

Cena: 150 Kč měsíčně
Žáci, kteří navštěvují ŠD nepravidelně, tj. když čekají na kroužky platí 75 Kč měsíčně.

Přihlášení dítěte probíhá písemně, vyplněním a odevzdáním zápisního lístku.
Posláním naší školní družinky je péče o děti před a po vyučování. Náplň práce je řízena celoročním plánem, do kterého jsou zahrnuty všechny činnosti, při kterých si mají děti odpočinout, zrekreovat se a nabýt dalších poznatků a vědomostí. Jde o činnosti odpočinkové, estetické, sportovní, společenskovědní, pracovní a také činnosti sebevzdělávací.
Čas trávíme nejen ve zcela nových družinových třídách, ale také v tělocvičně a na školním hřišti.
Mimo stavebnic, her, výtvarných a pracovních potřeb jsou družinky vybaveny také multimediálně (televizory, dvd přehravače, internet apod.)
Paní vychovatelky s dětmi realizují takové činnosti, které je zaujmou a naplňují jejich přání a potřeby. Děti mají možnost podílet se na tvorbě programu svého oddělení.

Neváhejte a přijďte se mezi nás podívat.
Těšíme se na Vás.