Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

TŘÍDNÍ UČITEL - JANA ŠKRLOVÁ

  

29.4.2020

Aktuální informace k odevzdávání Zápisových lístků

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.zdroj: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru„Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se svyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit ispředstihem (např. v průběhu dubna či května).Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy vpřípadě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam svýsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně (viz níže).“zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

 

Sledujte webové stránky škol, kam se Váš syn/Vaše dcera hlásí a informace pro uchazeče o studium. Uvádím např.aktuální  informace SPŠ stavební ve VM k 3-letým učebním oborům:

Pokud budete mít zájem o studium učebního oboru na naší škole, musí Váš syn/dcera  po 31. 5. 2020 předat zápisový lístek na sekretariát naší školy, čímž bude dokončeno jeho přijetí (zápisový lístek obdrží na své ZŠ). Zápisový lístek je možno odevzdat osobně nebo poslat poštou. Zápisový lístek můžete dodat i dříve.

 

Informace k domácímu vzdělávání

Pokračujeme v zadávání úkolů a zpětné vazbě k úkolům  prostřednictvím skupiny 9.A na messengeru. Upozorňuji zákonné zástupce, že každou středu od 10.30 hodin  probíhá výuka anglického jazyka prostřednictvím platformy ZOOM. Vzhledem k tomu, že žádnému z  žáků nebrání v online výuce technické překážky, je Účast žáků na této hodině  povinná.

 

 

12.5. 2020

Docházka žáků 9.ročníku do školy po 11.5.2020

Příprava žáků k přijímacím zkouškám probíhá každé pondělí, úterý a čtvrtek od 8.00-11.00 hodin, střídá se blok matematiky a českého jazyka. V případě dřívějšího odchodu žáka z vyučování je nutné tuto skutečnost dopředu ohlásit a doložit propustkou.

Vrácení platby za exkurzi do Osvětimi - částka bude navrácena při odevzdávání učebnic.

 

20.5..2020

dne 21.5. 2020 bude výuka žáků 9.ročníku ukončena již v 10.00 hodin z důvodu porady pedagogického sboru.