Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

TŘÍDNÍ UČITEL Mgr. aleš Linduška

21.9.2020 - PRŮVODCE KAM PO DEVÍTCE.

Vážení rodiče,

zasílám Vám odkaz na praktický manuál pro rodiče vycházejících žáků. Věnujte pozornost zejména str. 6 a str.10 -termíny a základní informace ohledně přijímacího řízení na střední školy.

Nejbližší termín(30.11. 2020 - odevzdání přihlášky) je určen pouze těm žákům, kteří se uchází o studium na uměleckých školách. O dalších akcích a termínech budete Vy i žáci včas

informováni.

https://drive.google.com/file/d/1qwqAZEtQpbXDGau7JBRAm-ROia_o392q/view

Jana Škrlová, výchovný poradce

 

21.9. 2020 - Příprava k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

     naše škola nabízí možnost přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro školní rok 2020/2021. Začínáme v říjnu.

Matematika – úterý od 13.45 – 14.30 hodin (Jana Škrlová)

Český jazyk – středa od 13.45 – 14.30 hodin (Aleš Linduška)

Pro zájem nabízíme i cvičebnice z M a ČJ k přijímacím zkouškám (cena za obě 240 Kč).

Jana Škrlová, Aleš Linduška

 

22.1.2021

 Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Termín pro podání přihlášek na SŠ je 1. března 2021; do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.

Pro první kolo přijímacího řízení můžeuchazeč podat dvě přihlášky.

Každý žák obdrží dvě přihlášky po uzavření klasifikace za 2.pololetí.

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v ČR byla pravidla přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 upravena:

-jednotná přijímací zkouška (CERMAT) je povinná pouze pro víceletá gymnázia (šestiletá a osmiletá)

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou  není jednotná přijímací zkouška (CERMAT) povinnou součástí přijímacího řízení (rozhodne ředitel SŠ)

Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2021 (sledujte webové stránky střední školy). Vtomto termínu ředitel školy stanoví : zda se koná jednotná přijímací zkouška (CERMAT), jednotná kritéria přijímání (v předchozích letech se výsledek jednotných zkoušek  se na celkovém hodnocení uchazečů podílel minimálně 60 % , letos může ředitel školy stanovit jiný poměr), předpokládaný počet přijímaných uchazečů, případně konání školní přijímací zkoušky.

Další důležitá změna v návaznosti na krizová opatření : ředitel školy může do 8.března 2021 dodatečně rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, popř. o nekonání školní přijímací zkoušky (na základě počtu přihlášek)

TERMÍNY jednotných zkoušek : (Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat v obou termínech, započítá se mu lepší výsledek testů).

1. termín: 12. dubna 2021

2. termín: 13. dubna 2021

 

Tříleté učební obory : ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2021.

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují v anonymizované podobě.

Zveřejněním seznamu (v budově školy , na webových stránkách školy) se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená , tzn. že o přijetí nebude uchazeč vyrozuměn písemně.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Zápisový lístek.

Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek v době před přijímacím řízením.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání

Přehledné a důležité informace - Portál o vzdělávání v Zlínském kraji www.zkola.cz (Burza škol)