Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

listopad 14, 2019

Základní škola Masarykova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Masarykova formou projektu šablon II“

(reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015870). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – Šablony I. 

Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora ZŠ v podobě školního asistenta, jehož úkolem je pomoci pedagogům zejména při podpoře žákům ohrožených školním neúspěchem. Z projektu bude dále hrazeno vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi, vzájemné spolupráci pedagogů zaměřenou na čtenářskou gramotnost, či tandemová výuka. 

Novinkou je zařazení aktivit rozvíjející ICT v ZŠ, extrakurikulárních, rozvojových aktivit a spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností např. formou projektových dnů ve škole či mimo školu a odborně zaměřeného tematického setkávání. 

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality školního vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vytvořeno: 14 listopad 2019